Web技术开发

Web技术开发

Html/Css/Js - jQuery只修改元素中的文本,不修改元素中的其他元素

Html/Css/JsShadow 发表了文章 • 0 个评论 • 325 次浏览 • 2020-10-15 21:36 • 来自相关话题

官方出品:鸿宇科技
鸿宇论坛:bbs.hongyuvip.com
鸿宇QQ群:90664526
技术QQ号:1527200768<span>
<img src="test.png">
string
</span>
jQuery修改方法:
 $("span").contents()[1].textContent = "new string";* 数字1表示从0开始,文字所在的元素位置,0是img图片标签元素,1是文字元素
 
修改后的结果
 <span>
<img src="test.png">
new string
</span>
 
 
  查看全部
官方出品:鸿宇科技
鸿宇论坛:bbs.hongyuvip.com
鸿宇QQ群:90664526
技术QQ号:1527200768
<span>
<img src="test.png">
string
</span>

jQuery修改方法:
 
$("span").contents()[1].textContent = "new string";
* 数字1表示从0开始,文字所在的元素位置,0是img图片标签元素,1是文字元素
 
修改后的结果
 
<span>
<img src="test.png">
new string
</span>

 
 
 

Html/Css/Js - jQuery只修改元素中的文本,不修改元素中的其他元素

Html/Css/JsShadow 发表了文章 • 0 个评论 • 325 次浏览 • 2020-10-15 21:36 • 来自相关话题

官方出品:鸿宇科技
鸿宇论坛:bbs.hongyuvip.com
鸿宇QQ群:90664526
技术QQ号:1527200768<span>
<img src="test.png">
string
</span>
jQuery修改方法:
 $("span").contents()[1].textContent = "new string";* 数字1表示从0开始,文字所在的元素位置,0是img图片标签元素,1是文字元素
 
修改后的结果
 <span>
<img src="test.png">
new string
</span>
 
 
  查看全部
官方出品:鸿宇科技
鸿宇论坛:bbs.hongyuvip.com
鸿宇QQ群:90664526
技术QQ号:1527200768
<span>
<img src="test.png">
string
</span>

jQuery修改方法:
 
$("span").contents()[1].textContent = "new string";
* 数字1表示从0开始,文字所在的元素位置,0是img图片标签元素,1是文字元素
 
修改后的结果
 
<span>
<img src="test.png">
new string
</span>